HD-TVI DVR

DS-7208HGHI-F1

8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal

DS-7216HQHI-F2/N

16 Kanal 1080P ve sadece ilk 4 kanal 3.0 MP * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2

DS-7204HUHI-F2/N

4 Kanal 3 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal

DS-7208HUHI-F2/N

8 Kanal 3 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal

DS-7216HUHI-F2/N

16 Kanal 3 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (

DS-7316HUHI-F4/N

16 Kanal 3 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal

DS-7108HQHI-F1/N

8 Kanal 1080P ve sadece ilk 2 kanal 3.0 MP * HD-TVI/AHD/CVI/analog

DS-7208HQHI-F2/N

8 Kanal 1080P ve sadece ilk 2 kanal 3.0 MP * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP

DS-7116HQHI-F1/N

16 Kanal 1080P ve sadece ilk 4 kanal 3.0 MP * HD-TVI, AHD, CVI, analog

DS-7216HQHI-F1/N

16 Kanal 1080P ve sadece ilk 4 kanal 3.0 MP * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2

DS-7116HGHI-F1

16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, analog hibrit desteği

DS-7216HGHI-F1

16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal

DS-7216HGHI-F2

16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD, CVI, Analog hibrit desteği

DS-7104HQHI-F1/N

4 Kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3.0 MP * HD-TVI, AHD, CVI,analog

DS-7104HGHI-F1

4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog hibrit desteği

DS-7204HGHI-F1

4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 1 Kanal

DS-7108HGHI-F1

8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog hibrit desteği